NOHA-Tekniker bruk av CO2-slokker på brannslokkekurs

Brandskyddskurs

Kursen är avsedd till de som inte har djupare kunskap om brand, eller som behöver friska upp sina kunskaper. Målet med kursen är att deltagarna ska kunna välja rätt släckverktyg, samt förebygga, identifiera och brandrisker.

Vad lär du dig?

Ikon brannslokking

Kursen går igenom både en teoretisk och en praktisk del. Målet är att:

 • Ge en introduktion till brandtekniska lagar och förordningar
 • Särskild vikt vid det ansvar och de skyldigheter företaget och den enskilde medarbetaren har gentemot gällande regelverk
 • Ge tillräckligt med kunskap om brand så att individen kan:
  – förhindra brand
  – identifiera brandkällor
  – välj rätt släckningsutrustning och släck eventuella brandutbrott

Kursen är anpassad till:

 • Dagispersonal och personal som arbetar inom skolväsendet.
 • Företag och bostadsrättsföreningar
 • Anställda på sjukhus, äldreboenden och kommunala boenden
 • Anställda i företag som inte har kunskap om brandyrket

Vad säger LSO – Lagen om skydd mot olyckor?

Alla företag och verksamheter ska enligt LSO arbeta med systematiskt brandskyddsarbete, SBA, och ha en utsedd brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar för att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning och utbildas inom utrymning.

Vad säger AFS 2020:1 – Arbetsmiljöverkets föreskifter?

Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar.

Boka en brandskyddskurs

Fyll i formuläret nedan för att beställa vår brandskyddskurs.