Snabb och säker utrymning med ett fungerande nödljussystem

Precis som med brandfat och brandsläckare måste nöd- och pilotljus kontrolleras regelbundet. På så sätt kan du vara säker på att anställda och andra personer i byggnaden hittar utrymningsvägarna, om en nödsituation skulle uppstå.

NOHAs servicetekniker är färdigutbildade i inspektion av nödljus och utrymningsskyltar.

NOHA tekniker tar service på et nødlys

Vanliga frågor

Vem ansvarar för nödbelysning i en byggnad?

Det är byggnadens ägares ansvar att följa de krav som ställs på nödbelysning. Ägaren ansvarar även för att felanmälan i nödbelysningsanläggningen sker.

Vad säger bestämmelserna om nödbelysningssystem?

Vägledning FOBTOT § 2-4. ”Ägaren till eventuellt brand objekt ska vid behov se till att kvalificerad personal genomför regelbundna kontroller, besiktningar och underhåll av installationer, utrustning, konstruktioner m.m. för att förhindra tekniskt förfall som kan minska brandsäkerheten.”
Vi följer alltid de senaste lagarna och normerna. För nödljus anläggningen gäller NEK-EN50172/NS1838 samt Byggtekniska föreskrifter. Alla byggnader ska utformas för snabb och säker utrymning och räddning.

Var hittar jag reglerna för nödbelysning?

Nödbelysningssystem regleras i följande föreskrifter och standarder: Byggtekniska föreskrifter (TEK 10/17), NEK EN 50172 – övergripande systemstandard, underhåll och dokumentation samt NS1838 – standarden som beskriver krav och normer. Den interna kontrollen för brandskydd ska minst uppfylla standardens krav.

Fungerar nödbelysningssystemet i din byggnad?

Visste du att en visuell kontroll av nödbelysning måste göras varje månad?
Att nöd- och ledljus fungerar är avgörande när människor snabbt behöver ta sig ut i händelse av brand eller olycka.
Sådana lampor måste därför, som brandfat och släckare, kontrolleras regelbundet för att säkerställa att allt fungerar.

Kontakta oss

Skicka oss en icke bindande förfrågan    Nyheter